ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία Ανακύκλωσης με καθετοποιημένη δομή και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ ΕΠΕ –

Δραστηριότητες & Πιστοποιήσεις

Η ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία Ανακύκλωσης με καθετοποιημένη δομή και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Οι δραστηριότητες της ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ περιλαμβάνουν :

  1.  Αποκομιδή των συσκευασιών από τις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών με ιδιόκτητα φορτηγά,
  2.  Διαλογή των συσκευασιών κατά είδος,
  3.  Αναμόρφωση- ανακύκλωση για επαναχρησιμοποίηση κενών συσκευασιών,
  4.  Εμπορία ανακυκλωμένων συσκευασιών.

 

Για την απόλυτα ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, η ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρίες.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της, η ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. έχει λάβει τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας από την DQS Hellas Ε.Π.Ε. για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2000 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:05.

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και από τις 11 Περιφέρειες της Ελλάδος για την αποκομιδή και μεταφορά των συσκευασιών, η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της ΚΕ.ΠΕ.Δ. Α.Ε., Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Οι διαδικασίες αναμόρφωσης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων υλοποιούνται σύμφωνα με τις άδειες που έχει λάβει η ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. καθώς και όλες οι συνεργαζόμενες μαζί της εταιρείες από τη Νομαρχία Ευβοίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα οχήματα αποκομιδής και ο εξοπλισμός συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην Κατάρτιση Πλαισίου Προδιαγραφών και Γενικών Προγραμμάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Κ.Υ.Α. 114218/1997).

Επικοινωνία

ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. ΕΠΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας

Στείλτε μας Μήνυμα